نتیجه آزمایش خون

09 Dec 2010 – 8:25 ق.ظ
iron 88
tibc 339
wbc 5.2
rbc 4.79
HB 12.6
Hematocrit 38.1
MCV 79.54
MCH 26.3
MCHC 33.07

platelet 250 140-450
Neutrophil 47 42.80
Lymphocyte 45 20-50
Monoctye 3
band 2
anisocytosis slight

feritin 10
ESR 1st 13 0-15
EsR 2st 28

Hb A 92.0 % 95-100

Hb A2 6.3 * % less than 3.5

Hb Fetal 1.7 % less than 2%

Hb S Negative % Negative

Hb Variant (Like D,G or Lepore) Negative % Negative

با تشکر

برچسب:

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif

نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است .